Algemene voorwaarden

Locum is als merknaam eigendom van de besloten vennootschap M.&J. bemiddeling B.V., hierna aangeduid: Locum, welke bij de Kamer van Koophandel geregistreerd is onder nummer 73046647 en is gevestigd aan de Tweede Westerparklaan 136, 3544 VR te Utrecht. Locum is als Benelux-merk geregistreerd onder nummer 1413490 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Artikel 1   Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: het aanbod van een Gebruiker aan een andere Gebruiker.

3. Account: het profiel dat bij Gebruiker hoort en toegang geeft tot de functionaliteiten van de Applicatie.

4. Diensten: het ter beschikking stellen van een Applicatie en het publiceren van het Aanbod van Gebruikers.

5. Gebruiker of Gebruikers: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Applicatie.

6. Locum: de dienstverlener die het gebruik van de Applicatie ter beschikking stelt aan een Gebruiker.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Gebruiker en Locum, waarbij Locum toegang geeft tot het gebruik van het platform.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Locum en Opdrachtgever en op het gebruik van de Applicatie door elke Gebruiker.

2. Afwijking van deze gebruiksvoorwaarden is niet mogelijk.

3. De eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn uitgesloten.

4. Locum gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruikers. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Locum. Locum zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Locum.

5.  Als aanbieder van de Applicatie, is Locum geen contractpartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruikers onderling.

6. Locum heeft geen controle over het Aanbod, en biedt nimmer garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, volledigheid, juistheid, (il-)legaliteit en beoordelingen van het Aanbod, of de Gebruiker die het betreffend Aanbod heeft geplaatst. Locum wijst erop dat elke Gebruiker een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of het getoonde Aanbod voldoet aan het hierboven genoemde.

7. De inhoud van het geplaatste Aanbod of delen daarvan kunnen weergegeven worden op andere websites, applicaties, e-mails, social media en in andere online en offline-advertenties.

8. De Applicatie kan links bevatten naar websites van derden. Op de websites van derden kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Locum is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de (inhoud van de) websites van derden. Een link op de Website naar een derde is nimmer aan te merken als een goedkeuring van Locum van de (diensten van) de derde.

9. Het is Gebruiker verboden om de Overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3   Gebruik van de Applicatie

1. Locum kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Applicatie zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

2. Het verifiëren van Gebruikers is niet waterdicht. Desondanks neemt Locum alle in redelijkheid te nemen maatregelen die van haar verwacht kunnen worden met betrekking tot het verificatieproces. Een Gebruiker kan dienaangaande verplicht zijn om een vorm van (overheids-)identificatie of andere informatie te verstrekken. Tevens heeft Locum het recht om Gebruikers te screenen op basis van openbare registers van strafrechtelijke veroordelingen (indien beschikbaar).

3. Het is elke Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Applicatie te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Locum. Hieronder wordt tevens verstaan de inhoud van het Aanbod van andere Gebruikers. Het is Gebruiker wel toegestaan om zijn eigen Aanbod elders te publiceren.
4. De (inhoud van) de Applicatie en het Aanbod kan beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken. Door de Applicatie te gebruiken gaat elke Gebruiker ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken berusten bij Locum, bij de ontwikkelaar van Locum’s broncode, dan wel bij de Gebruiker die het Aanbod heeft geplaatst.

Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken van Locum en/of derden, alsmede op de goede naam van Locum. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke, berusten, voor zover van toepassing, uitsluitend bij Locum en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. Het is een Gebruiker verboden om de inhoud te gebruiken, aan te passen, te kopiëren, in licentie te geven, te verkopen of anderszins te exploiteren. Een Gebruiker heeft slechts een beperkt gebruiksrecht om gebruik te maken van de Applicatie.

5. Gebruiker is het voorts niet toegestaan om de (persoons)gegevens van Gebruikers die een Aanbod op de Applicatie hebben geplaatst te verwerken, te verzamelen of op andere wijze te gebruiken ten behoeve van acquisitie of het aanbieden van eigen diensten of producten.

6. Gebruiker draagt zorg voor de juistheid en/of volledigheid van alle gegevens, waarvan Locum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Applicatie.

7. Locum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Locum is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Locum bekend was.

8. Een Gebruiker heeft toegang tot informatie zoals gepubliceerd en weergegeven op de Applicatie. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Applicatie of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker de gegevens aanpassen en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

9. Locum is gerechtigd om (delen van de) Applicatie te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

Artikel 4   Het account

1. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van bepaalde functies van de Applicatie, zoals het publiceren of bekijken van een Aanbod. Hierbij geldt dat de persoon die de registratie verricht, verklaart en garandeert dat hij/zij de bevoegdheid heeft om de onderneming juridisch te binden en alle benodigde toestemmingen en licenties heeft die nodig zijn ten behoeve van de juiste uitvoering van de Overeenkomst.

2. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord.

3. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up to date houden.

4. Elke Gebruiker mag slechts één account registreren tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden.

5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Locum. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

6. Slechts nadat het account is aangemaakt, kan een Gebruiker acties uitvoeren op de Applicatie.

Artikel 5   Toegang

1. Locum biedt enkel en alleen het gebruik van de Applicatie aan. Locum heeft nimmer verantwoordelijkheid voor en/of invloed op de uitvoering van welke overeenkomst dan ook die tussen Gebruikers tot stand is gekomen.

2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Locum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Applicatie tijdig worden verstrekt aan Locum.

4. Locum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Locum is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Locum bekend was.

Artikel 6 Verplichtingen bij gebruik Applicatie

1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Applicatie:

  1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
  2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
  3. van het kopiëren van (onderdelen van) de Applicatie van Locum om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Locum.

2. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Locum gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Locum komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Applicatie te beëindigen.

3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de Applicatie.

6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.

7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Locum. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

Artikel 7   Plaatsen van een Aanbod

1. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor alle inhoud die de Gebruiker beschikbaar stelt op of via de Applicatie. Door het plaatsen van informatie op de Applicatie Garandeert de Gebruiker dat zij de eigenaar is van alle gegevens die zij publiceert, dan wel gemachtigd/bevoegd is om dergelijke informatie te publiceren c.q. openbaren op de Applicatie. Gebruiker staat ervoor in dat alle informatie en/of gegevens die zij via de Applicatie publiceert, geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, noch een schending zijn van de toepasselijke wet/ en regelgeving.

2. Het is elke Gebruiker voorts verboden om een Aanbod te uploaden, reacties te plaatsen of op andere wijze content op de Applicatie te publiceren en/of te verspreiden via de Applicatie in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, intimideert, lasterlijk is, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, gewelddadig, haat zaaiend is, aanstootgevend, obsceen, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Applicaties van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige schadelijke en/of illegale inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen of de Applicatie. Locum kan het geplaatste Aanbod, dat een of meerdere van de bovengenoemde inhoud bevat verwijderen. Locum zal de betreffende Gebruiker die het Aanbod heeft geplaatst hiervan op de hoogte stellen. Locum respecteert het auteursrecht van derden en verwacht van de Gebruikers van de Applicatie dat zij hetzelfde doen.

3. Elke Gebruiker gaat ermee akkoord door informatie en/of gegevens via de Applicatie te uploaden, te publiceren of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, dat Gebruiker een kosteloze, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare (gebruiks-)licentie voor het betreffende Aanbod verstrekt ten behoeve van de exploitatie- en commercialiseringsrechten van Locum. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het recht van Locum om het Aanbod te gebruiken, te kopiëren, te publiceren, te wijzigen en (delen daarvan) te delen en/of te promoten ten behoeve van de Applicatie op internet en/of (social media) kanalen.

4. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Locum onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken en/of eventuele gebreken zelf herstellen.

5. Locum is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Applicatie in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Applicatie is bedoeld.

Artikel 8   Opschorting en ontbinding Aanbod

1. Locum heeft het recht om een Aanbod van Gebruiker (en/of haar andere Diensten) op te schorten indien de inhoud van het Aanbod in strijd is met deze voorwaarden, of het Aanbod misleidend is of anderszins schade veroorzaakt aan andere Gebruikers of derden.

Artikel 9 Notice and Takedown

1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

2. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Locum of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Locum tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van een Aanbod, reacties en meer. Locum zal eventuele inbreuk-makende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Locum aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.

3. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Locum over inbreuk-makende of illegale Aanbiedingen, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via info@locum-app.nl .

4. Locum is niet verantwoordelijk indien een Gebruiker geld overmaakt aan een andere Gebruiker ten behoeve van een door de Gebruiker aangeboden dienst, en de dienst of het product en/of Gebruiker blijkt niet echt te zijn. Locum wijst elke Gebruiker er op dat elke Gebruiker zelf dient na te gaan of het Aanbod klopt, of dat het mogelijk een misleidend Aanbod is, of er op andere wijze sprake is van oplichting.

Artikel 10   Beschikbaarheid Applicatie

1. Locum staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Locum spant zich in om (de toegang tot) de Applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Applicatie. Locum is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Applicatie, het gebruik van de Applicatie op te schorten. Locum is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Applicatie te kunnen waarborgen.

2. Locum is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Locum ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Applicatie. Locum kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruikers, de beschikbaarheid van de Applicatie beperken indien Locum dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van Locum, of om onderhoud uit te voeren aan de Applicatie. Locum is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan de Applicatie en kan nieuwe functionaliteiten introduceren. Locum zal de Gebruikers zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan de Applicatie, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op eventuele contractuele verplichtingen.

3. Locum heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de diensten door Gebruikers, en geeft geen garantie over de kwaliteit van het aangebodene, de bevoegdheid van een Gebruiker om de dienst of het product te verkopen, noch over de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen naar de betreffende dienst die door een andere Gebruiker wordt aangeboden via het Aanbod. Alle weergegeven informatie en getallen op de Applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Locum is nimmer aansprakelijk indien de dienst of het product niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

Artikel 11 Storing

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de e-mail: info@locum-app.nl

Artikel 12   Betaling en incassobeleid

1. Wanneer Gebruiker een overeenkomst sluit met een andere Gebruiker ter overname van één of meerdere van zijn diensten, is eerstgenoemde Gebruiker een vergoeding verschuldigd aan Locum van 10 Euro exclusief btw per overeenkomst die tot stand is gekomen via de Applicatie van Locum en laatstgenoemde Gebruiker 1 Euro.

2. Gebruiker is geen betaling verschuldigd bij de eerste drie overeenkomsten die hij sluit ter overname van één of meerdere van zijn diensten of overname van diensten van een andere Gebruiker.

3. Betaling van de op basis van art. 12 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden verschuldigde vergoeding zal geschieden aan Locum middels een facturatie per kwartaal van alle tot stand gekomen overeenkomsten in het voorgaande kwartaal.

4. Wanneer Gebruiker die via de Applicatie van Locum een overeenkomst heeft afgesloten niet aan zijn betalingsverplichting aan Locum voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum heeft voldaan aan zijn verplichting, is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Locum zal voorts zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

5. Indien Locum meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 13   Beperking van Aansprakelijkheid

1. Gebruiker vrijwaart Locum vanaf het moment dat Gebruiker zich bedient van de Applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Locum.

2. Locum is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de Netbeheerder.

3. Locum is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.

4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Locum jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal 250 Euro per geval. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

5. In geen geval is Locum is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.

6. Locum staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Locum verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Locum is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Locum aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Locum vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Locum. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Locum dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 14   Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Locum voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten van Gebruiker (ii) het gebruik van Diensten van Locum, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of het aangebodene (iv) het sluiten van een overeenkomst op grond van een Aanbod.

Artikel 15   Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Locum alsmede op de goede naam van Locum. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Applicatie berusten uitsluitend bij Locum en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Applicatie persoonlijk te gebruiken.

3. De software van de Applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Locum. De software werkt alleen op basis van registratie door Gebruiker, en dient conform het doel waarvoor de Applicatie is gebruikt te worden. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Locum of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

4. Het woordmerk Locum staat geregistreerd onder depotnummer 1413490 bij het Benelux merkenbureau. Locum is eigendom van M.&J. Bemiddeling B.V., welke is ingeschreven onder KVK-nummer 73046647.

5. Ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten van Locum is Gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van 25.000,- euro per overtreding alsmede 500,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Locum onverlet om een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16   Klachten

1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Locum, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@locum-app.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Locum de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Locum zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 17   Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Locum vrij om (delen van de) Applicatie aan te passen, alsmede deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Applicatie met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigt gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Applicatie gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 18   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Locum en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Locum en Opdrachtgever, of door het gebruik van de Applicatie door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.